Daily Archives April 3, 2015

Kaum yang Dimuliakan dengan Islam

Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai Rahmatan Lil-Alamin (rahmat bagi seluruh elemen alam). Namun untuk menjadikannya benar – benar menjadi agama yang rahmatan lil alamain maka perlu pelaksanaan yang sungguh – sungguh dan menyeluruh (kaffah) terhadap syariat dan nilai – nilai islam.

Umar Bin Khattab r.a mengatakan “Kita adalah umat yang oleh Allah SWT dimuliakan dengan Islam, maka bagaimana pun jika kita mencari kemuliaan dengan yang lain, maka Allah akan memberikan kehinaan pada kita.” Dari perkataan beliau ini, sahabat Umar r.a begitu merasakan perubahan positif yang didatangkan oleh Islam. Islam datang bagaikan oase di tengah gurun pasir. Islam memuliakan dan mensucikan mereka. Mereka tidak rela mengganti islam sebagai jalan hidupnya dengan yang lain...

Read More